POINTS TABLE OF NATIONAL GRAVEL CHAMPIONSHIP 2012  
 
Name of driver
Dinesh Deheragoda
Pasindu Peiris
Manish Gunatillake
Aravinda Premadasa
Ashan Silva
Janaka Dias
Kamal Prasanna
Rizvi Farouk
Missaka Naveen
Kapila Jayasundara
Gamini Nelson
Javidh Wahab
Shafraz Junaid
Rameez Mahamoor
Reyaz Farook