Name of driver Sevanagala Rally (Gravel) Sevanagala Rally II (Gravel) Pelwatte Rally (Tarmac) Total
01. Dinesh Deheragoda 10     10
02. Rizvi Farouk 8     8
03. Javidh Wahab 6     6
04. Nigel Perera 5     5
05. Reyaz Farook 4     4
06. Deepthi Perera 3     3
07. Shafraz Junaid 2     2
08. Kaushalya Samarasinghe 1     1
09. Sanjaya Senerath 0     0
10. Ashan Silva 0     0
11. Ravi Baghya 0     0
12. Casim Wahab 0     0