POINTS TABLE OF SLARDAR CHAMPIONSHIP 2012  
 
Name of driver
Dinesh Deheragoda
Aravinda Premadasa
Pasindu Peiris
Manish Goonetilleke
Janaka Dias
Ashan Silva
Rizvi Farook
Missaka Naveen
Gamini Nelson
Kamal Prasanna
Javidh Wahab
Shafraz Junaid
Kapila Jayasundara
Rameez Mahamoor
Reyaz Farook
Ashan De Silva
Darin Weerasinghe